Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady pro ochranu osobních údajů dodavatelů / odběratelů

V těchto podmínkách ochrany soukromí Vám chceme poskytnout podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů v naší společnosti a také o tom, jaká práva Vám z podmínek vyplývají. Tyto zásady ochrany soukromí vysvětlují přehledným způsobem informace podle článku 13 nařízení evropského parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako GDPR).

Přečtěte si, prosím, níže uvedené informace o zpracování Vašich osobních údajů. Naše společnost se zavazuje zodpovědně zacházet s informacemi, které o Vás shromažďujeme a uchováváme.

DEFINICE POJMŮ

1. V těchto zásadách používáme následující pojmy. Výklad použitých pojmů je naložený na GDPR a představuje globální standard při všech podnikatelských aktivitách naší organizace. Výklad pojmů se může lišit od jejich výkladu v legislativě jednotlivých zemí (ve kterých působíme), proto v případě jakýchkoliv otázek s tím souvisejících můžete kdykoliv kontaktovat náš tým.

2. Provozovatel – osoba, která sama nebo ve spolupráci s jinými stanoví účel a prostředky zpracování osobních údajů. Společnost vystupuje jako provozovatel všech údajů o smluvních partnerech, pokud jsou využívány při jeho podnikání. Provozovatelům informačních systémů, ve kterých budou zpracovávány Vaše osobní údaje, je :

Název organizace – MICROWELL CZ s.r.o.

Adresa – Slévárenská 411/12, 709 00 Ostrava – Mar. Hory, ČR

IČO – 25900382

Web stránka – www.bazenoveodvlhcovace.cz

která je ve smyslu článku 4 odst. 7 GDPR považována za provozovatele (dále jako „společnost“)

Dotyčná osoba: pro účely těchto zásad označuje všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme ve spolupráci s našimi smluvními partnery při zabezpečení naší podnikatelské činnosti. Jedná se zejména o fyzické osoby – podnikatele, kteří jsou naši dodavatelé/odběratelé, statutární zástupci, prokuristé našich smluvních partnerů, kontaktní osoby smluvních partnerů, včetně určených zaměstnanců našich smluvních partnerů při plnění jejich pracovních úkolů.

Zprostředkovatel: osoba, která zpracovává osobní údaje jménem Provozovatele (s výjimkou zaměstnanců Provozovatele). Jedná se zejména o externí partnery Společnosti a jiné entity v rámci společnosti, které zpracovávají osobní údaje naším jménem. Tito všichni jsou považováni za naše Zprostředkovatele.

Osobní údaje: jakákoliv informace o identifikované nebo identifikované fyzické osobě. Identifikovaná fyzická osoba je osoba, jejíž totožnost je možné určit (přímo nebo nepřímo) na základě identifikace nebo kombinace některých údajů, včetně jména, příjmení, identifikačního čísla a dalších informací, které jsou specifické pro fyzickou, psychologickou, genetickou, mentální, hospodářskou, kulturní nebo společenskou totožnost osoby.

KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

3. Pokud máte jakékoliv připomínky, otázky či žádosti týkající se používání vašich osobních údajů nebo máte jakoukoliv otázku týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese: infocz@microwell.cz

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME?

4. Jsme oprávněni o Vás shromažďovat následující informace a zpracovávat následující osobní údaje, ať už tyto informace poskytujete Vy nebo třetí strana:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- jméno a příjmení, sídlo, datum narození, adresa bydliště, rodné číslo, IČO (v případě podnikání)

KONTAKTNÍ ÚDAJE

- kontaktní údaje, adresa, telefonní číslo, email. kontaktní údaje na pověřené zaměstnance

- Informace o využití našich produktů a služeb (odběratelé) / Informace o nabízených a odebraných produktech a službách (dodavatelé)

INFORMACE ZE ZÁZNAMŮ A KOMUNIKACE

- telefonické hovory nebo jiné záznamy, např. mailová komunikace, chat, SMS

INFORMACE O NÁVŠTĚVNOSTI ZÁKAZNÍKA NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

prostřednictvím souborů cookies

TRANSAKČNÍ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE VZÁJEMNÉHO PLNĚNÍ

zejména informace o plnění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, historie nákupů a prodejů

ÚDAJE O KREDITU SMLUVNÍHO PARTNERA

údaje o platební schopnosti, prověření dluhů ve veřejných registrech, ověření bonity, existujících závazcích a uložených sankcích

PLATEBNÍ ÚDAJE

údaje o platbách, informace o bankovním účtu, IBAN, údaje o kontaktní osobě, která faktury vystavila

AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAMY

záznamy z kamerového systému v prostorách naší společnosti a jejím bezprostředním okolí

SOCIÁLNÍ MÉDIA

Na základě nastavení ochrany osobních údajů určité osoby na sociálních sítích mohou být některé osobní údaje zpřístupněny společností Microwell CZ, s.r.o. Jde o údaje o online aktivitách a profilech na sociální síti Facebook, např. uživatelské jméno, fotografie, zájmy, emailová adresa, tel. číslo na pracoviště a podobně.

NA JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ?

6. Vaše osobní údaje zpracováváme na účely:

- plnění smlouvy uzavřené s dotyčnou osobou, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) GDPR a přijetí opatření před uzavřením smlouvy na žádost dodavatele / odběratele.

- vedení komunikace v souladu se smlouvou a v předsmluvních vztazích (včetně komunikace s kontaktními osobami), zejména odpovědi na Vaše otázky a vybavování Vašich žádostí ve vztahu k Vašim údajům.

- poskytování informací o našich propagačních nabídkách, novinkách, událostech (zpravodaj a jiné publikace), správa záznamů o odběrných službách na základě Vašeho předcházejícího souhlasu uděleného zaškrtnutím příslušného políčka při poskytování Vašich osobních údajů

- administrace webové stránky včetně limitovaného počtu údajů při použití cookies, na identifikaci účastníků, optimalizaci a personalizace návštěvy uživatele, analýza o návštěvnosti

- boj proti korupci, proti praní špinavých peněz, boj proti podvodům, předsmluvní vztahy – poznání svého zákazníka, kontrola důvěryhodnosti partnera – dodržování zákonných povinností, oprávněný zájem na ochraně proti podvodům

- monitorování kamerovým systémem za účelem ochrany majetku, prevencí před kriminalitou v případě, že se pohybjí v prostorách společnosti nebo jejím bezprostředním okolí

7. Všeobecně, jako Váš smluvní partner, zpracováváme Vaše osobní údaje ne základě toho, že je to potřebné v souvislosti s Vašimi individuálními smlouvami a dodržováním našich zákonných povinností. Jsme také oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje i v souvislosti s našimi oprávněnými zájmy, např. na ochranu a vymáhání právních nároků, takdé v souvislosti s jinými našimi oprávněnými zájmy, např. za účelem dosažení našich podnikatelských zájmů.

Microwell requests your consent to store cookies on your device for the following uses:

Some personal data will be processed from your device (cookies, unique identifiers and other devices) and may be shared with third party providers, and used by this website or application. Some third party suppliers may use these date accoring to legitimate interest, which you can object to using the options bellow. Your consent can be canceled anytime using the icon below.

Technical cookies

These cookies are necessary, they contain anonymous data to match your browser to your session.

Analytical Cookies

We use Google Analytics to improve our website and services, which receives anonymous, aggregated data about the habbits of our visitors.